Pages Menu
Rss
Categories Menu

El CDE

Maria de Magdala

QUI SOM

Som un grup de persones de diferents opcions de vida i professió, inquietes i sensibilitzades per la situació de les dones en el si de l’Església i de la societat, en les quals descobrim una manca de coherència real amb el missatge evangèlic.

QUÈ PRETENEM

Volem ser un grup de reflexió i d’acció, conscient de la importància que té, o hauria de tenir, per a la comunitat eclesial, l’aportació femenina, per a poder enriquir-la, en igualtat de condicions que el baró, i amb el dret que ens dóna la nostra pertinença al Poble de Déu. Per tant, com a membres de la comunitat cristiana, volem intervenir en la seva marxa en el món.

Volem viure la fe de manera adulta i responsable, amb esperit lliure, crític i constructiu. No pretenem però, perdre’ns en interpretacions complicades de les lleis eclesials fetes per homes i al seu servei, sinó que el nostre treball està encaminat a desbloquejar la situació marginal en què l’Església manté les dones i que contrasta negativament amb els avenços científics i socials, i amb la mentalitat del nostre temps.

Volem un canvi de l’actitud negativa que té l’Església cap a les dones, aquesta actitud ha influït i continua influint en la societat. Aquest canvi donaria credibilitat a la mateixa Església, i també reconeixeria tots els drets i deures de les persones, amb la qual cosa s’aconseguiria una major justícia i fraternitat evangèlica.

Volem treballar perquè, donada la influència moral que tenen les religions, s’entengui el nostre criteri i la nostra lluita a favor de totes les dones, siguin quines siguin les seves creences.

QUÈ PODEM APORTAR DE NOU A L’ESGLÉSIA, AVUI?

Una nova visió
Tots els aspectes que afecten tant la fe com la vida de les persones, són viscudes de manera diferent pels homes i les dones. A més, la diversa formació rebuda fins ara, ha fet que la dona, tradicionalment, hagi estat marginada i la seva veu silenciada en la societat i en l’Església. Amb actualitzada creativitat i, junt amb l’home, és possible una renovada evangelització.

Una nova reflexió
Una aportació teològica inèdita, feminista, que sigui escoltada a les aules de formació, juntament amb la dels homes, i també l’aportació de les dones de la base que s’han mantingut fidels malgrat les dificultats.

Un nou llenguatge
que respecti i tingui en compte l’existència de les dones, tant en la pregària i celebracions com en la interpretació de les escriptures, perquè puguin expressar la seva fe amb les pròpies paraules.

Una nova acció
Les dones voem aportar a l’Església una nova manera de fer i una diferent vitalitat. La direcció i l’acció, a tots nivells, ha de ser compartida pels homes i les dones segons els carismes de cada un i de cada una i no segons el seu sexe.

Una nova estructura
La societat tendeix a acceptar uns esquemes democràtics en què, a través del vot o del consens, es decideix la marxa dels esdeveniments. L’Església ha de fer un esforç per adaptar-se a la mentalitat d’avui. Els cristians i les cristianes no podem tenir un esquema de convivència per a la societat i un altre per a l’Església. La democratització beneficiarà en gran mesura la promoció de les dones que podran accedir als ministeris i serveis que fins ara els ha estat prohibits en nom de lleis i costums heretats.

Un nou espai de llibertat
on la persona, sobretot la que es troba en una situació de gran problemàtica personal o col·lectiva, sigui acollida i acceptada. Que el respecte a les consciències i a les diferents opcions que es puguin donar al llarg de la vida, siguin viscudes sense cap marginació eclesial.